Ärftlighet

Allmänt om PKU och ärftlighet

Varje barn som föds har utvecklats enligt ett visst bestämt schema som är förutbestämt av vilka arvsanlag det fått från sin mor och sin far. Den kod som beskriver detta kallas DNA. DNA finns lagrat i de sk kromosomerna, hos människan närmare bestämt 46 kromosomer varav 2 kallas könskromosomer och avgör vilket kön ett barn får. Man kan likna det totala innehållet på kromosomerna vid en DVD-skiva, och på DVD-skivan finns en mängd data lagrad. Denna datasamling kodar för de sk generna. Generna (arvsanlagen) finns i par. För varje liten detalj i kroppen ärver man som grundprincip en gen från sin far och en gen från sin mor, och det är dessa två geners sammanlagda resultat som bestämmer ett visst "uttryck", t ex om man kan snurra på tungan eller inte. Nästan alla celler har hela DVD-skivan lagrad i cellkärnan, men beroende på vilken typ av cell det rör sig om hämtar den data från vissa bestämda ställen på skivan, och det är detta som gör att celler utvecklas och fungerar på olika sätt.

 

Vissa anlag är dominanta och andra är recessiva. En viss egenskap kan alltså ärvas med antingen dominant eller recessiv arvsgång. Är arvsgången dominant krävs det bara att man ärvt anlaget (genen) från en av sina föräldrar, medan man vid recessiv arvsgång måste ärva anlaget från båda sina föräldrar för att egenskapen ska komma till uttryck.

 

PKU är en sk autosomalt recessiv ärftlig sjukdom, vilket innebär att både mor och far måste bära på var sin gen för PKU och var sin gen som inte bär på anlag för PKU, såvida de inte själva har PKU. Barnet måste i sin tur få båda generna som bär på anlag för PKU. Alla bär två gener som uttrycker enzymet fenylalaninhydroxylas (PAH), och man får bara en nedsatt funktion hos PAH ifall båda generna bär på anlag för PKU. Hade PKU ärvts dominant hade det räckt med att ett av anlagen gav PKU - jämför med grundprincipen för blåa och bruna ögon. Har man bruna ögon behöver bara ett av de två anlagen för ögonfärg stå för brun färg, medan blåögda behöver två anlag för blå ögonfärg, alltså dominant respektive recessiv arvsgång. Har en av föräldrarna PKU som ökar sannolikheten att ett barn får PKU - såvida den andra föräldern också har en gen med anlag för PKU.

Försök att illustrera hur PKU nedärvs. Risken att ett barn får PKU om båda föräldrarna bär på ett anlag för PKU är alltså 25 %, dvs 1 av 4 födda barn får i genomsnitt PKU.

Funktionsnedsättningen av fenylalaninhydroxylas är som nämnts ovan ett ärftligt tillstånd som nedärvs autosomalt recessivt. PAH-genen sitter på kronomom 12:s långa arm. För närvarande finns omkring 500 olika mutationer beskrivna, se PAHdb. Förekomsten (prevalensen) av mutationer i genen är mycket varierande rent geografiskt, men det är också varierande vilka mutationer som är vanligast. Prevalensen av sk "compound heterozygots", dvs homozygoter för någon form av defekt i PAH-genen men där man oftast har två olika mutationer som kombineras, är hos kaukasier omkring 1 på 10 000, och bärare av en (tyst) mutation är omkring 1 på 50-70, dvs vanliga heterozygoter. I t ex Finland är dock incidensen och prevalensen mycket låg - omkring 1 på 1 000 000, och i Turkiet relativt hög, omkring 1 på 4 200. Globalt sett räknar man med att prevalensen i länder där man screenar för PKU är 1 på 12 000, vilket ger en bärarfrekvens på omkring 1 på 55.

 

Genotypen, dvs vilken kombination av mutation som en person har, korrelerar väl med hur mycket fenylalanin en person tolererar mm. Kanske finns mest nytta av att gentesta patienter med PKU i att man kan se hur sannolikt det är att patienten i fråga är "BH4 responsive", dvs att behandling med BH4 kan ge lägre fenylalaninhalter, se vidare Behandling.

 

PKU - fenylketonuri

pekou.se

pekou.se © 2008-2015

 

Sidan uppdaterad 2015-02-11